Produkt dnia
Umywalka nablatowa DOTI MASSI bez przelewu
Umywalka nablatowa DOTI MASSI bez przelewu
430,00 zł 379,00 zł
szt.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin sklepu

___________________________________________________________________

Regulamin Sklepu Internetowego

armet-kolbuszowa.online

 

§1

Informacje ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin stosuje się do umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem armet-kolbuszowa.online. Regulamin określa w szczególności zasady składania zamówień i dostawy Produktów, uprawnienia Klienta związane z zakupionym Produktem (w tym w zakresie prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży) oraz tryb i zasady rozpatrywania reklamacji. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego
 2. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem armet-kolbuszowa.online jest Armet Sp. z o.o. z siedzibą w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 15, 36-100 Kolbuszowa (zwana dalej Armet Sp. z.o.o), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000157199, posiadająca REGON: 831351058, NIP: 8140001305, BDO: 000220307
 3. Sklep Internetowy, na warunkach opisanych poniżej, prowadzi sprzedaż Produktów:
  1. poprzez umożliwienie Klientowi dokonania odbioru Produktów w danym Sklepie Armet sp. z o.o. wybranym przez Klienta w procedurze składania zamówienia;
  2. z dostawą do Klienta przy pomocy transportu Sprzedającego (dotyczy miejsc dostawy znajdujących się na terenie Powiatu Kolbuszowskiego)
  3. z dostawą do Klienta przy pomocy firm spedycyjnych

 

§2

Definicje

 

Sprzedający  - spółka Armet Sp. z o.o.

Sklep Internetowy – prowadzony przez Armet Sp. z o.o. sklep internetowy działający pod adresem internetowym: armet-kolbuszowa.online

Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego

Konsument - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego. w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Produkt – rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego

Dzień Roboczy – oznacza dzień kalendarzowy z wyłączeniem soboty, niedzieli oraz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy.

Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827).

 

 

§3

Informacje o Produktach i cenach

 

 1. Informacje o Produktach dostępne na stronach Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Ofertę stanowi natomiast prawidłowe zamówienie Klienta skierowane do Sklepu.
 2. Ceny Produktów wskazane na stronie Sklepu Internetowego są cenami brutto i podawane są w złotych polskich.
 3. Ceną Produktu jest cena wskazana na indywidualnej stronie prezentującej Produkt w momencie składania przez Klienta zamówienia. Cena Produktu (oraz łączna cena za zamówione Produkty) i koszty dostawy będą wskazane w potwierdzeniu zamówienia przesłanym Klientowi w wiadomości e-mail.

 

§4

Zamówienia

 

 1. Zakupu Produktu można dokonać, rejestrując się na stronie Sklepu Internetowego poprzez podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Zakupu można dokonać także bez konieczności rejestracji.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, (w przypadku nie posiadania konta dane kontaktowe i adresowe, w przypadku posiadania konta dane zostaną pobrane automatycznie) wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia.
 4. Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych, w innym wypadku zamówienie może nie zostać zrealizowane ze względu na niemożność dostarczenia towaru.
 5. Przed wysłaniem zamówienia Klient ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem.
 6. Formularze błędnie wypełnione nie stanowią zamówienia i nie będą realizowane. W szczególności za formularze nieprawidłowo wypełnione będą uznane formularze nie zawierające numeru telefonu kontaktowego lub adresu poczty elektronicznej Klienta, umożliwiającego potwierdzenie przez Sprzedającego otrzymanego zamówienia. Sprzedający nie informuje Klienta o odrzuceniu formularza zamówienia, w razie gdy Klient nie podał danych kontaktowych umożliwiających kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej.
 7. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących treści złożonego przez Klienta i otrzymanego przez Sprzedającego formularza zamówienia, Sprzedający zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji zamówienia do czasu wyjaśnienia tych wątpliwości. O wstrzymaniu realizacji zamówienia Sprzedający niezwłocznie powiadomi Klienta.
 8. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcia zamówienia (wraz z indywidualnym nr zamówienia).
 9. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację. Zamówienia, które nie zostały potwierdzone w ten sposób w ciągu 3 dni roboczych zostają anulowane. Zawarcie umowy wiąże się z obowiązkiem zapłaty przez Klienta za wybrany towar, zaś Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy bez wad.
 10. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego następuje pocztą elektroniczną  w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.
 11. Sprzedawca niezwłocznie informuje Klienta pocztą elektroniczną o wysłaniu zamówienia do Klienta, lub gotowości do odbioru zamówienia w sklepach stacjonarnych prowadzonych przez Sprzedającego (w zależności od wybranej formy dostawy zamówienia).

 

§5

Dostawa Produktów

 

 1. Dostawy realizujemy jedynie na terenie Polski.
 2. Zamówione artykuły zostaną dostarczane są do Klienta wedle jego wyboru za pośrednictwem firmy kurierskiej lub transportu Sprzedającego. Klient może odebrać zamówiony towar w sklepach stacjonarnych prowadzonych przez Sprzedającego. Dane na przesyłce zawierać będą imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego oraz adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 3. Klient ma prawo wyboru - w granicach określonych treścią formularza zamówienia - sposobu i firmy dokonującej dostawy. Dokonując wyboru jednocześnie godzi się na ceny związane z wybranym sposobem i podmiotem dokonującym dostawę.
 4. Czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni od dnia dokonania ostatecznego potwierdzenia zamówienia przez Klienta i stanowi czas, w jakim obsługa Sklepu przygotuje zamówione artykuły i wyda przesyłkę firmie kurierskiej celem dostarczenia do Klienta.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie przesyłki, wynikające z podania błędnych danych adresowych Klienta lub innych przyczyn przez Klienta zawinionych.
 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu.
 7. W przypadku większych zamówień, Sklep zastrzega sobie możliwość realizacji zamówienia w osobnych partiach. O powyższym klient zostanie niezwłocznie poinformowany, jednocześnie zostanie mu przedstawione wyliczenie kosztów związanych z transportem w osobnych partiach – który to transport może być w takim wypadku droższy. Po przekazaniu ww. informacji klient będzie miał prawo zrezygnować ze złożonego zamówienia bądź wyrazić zgodę na zaproponowane warunki.
 8. Koszty przesyłki ponoszone są przez Klienta i zależą m. in. od ciężaru przesyłki, jej wartości itp.

 

§6

Formy Płatności

 

 1. Zapłata za zakupione w Sklepie Internetowym Produkty, według wyboru Klienta dokonanego na formularzu zamówienia, następuje:
  1. przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedającego w Banku spółdzielczym w Kolbuszowej o numerze: 36 9180 0008 2001 0000 5441 0001 (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu zamówienia);
  2. gotówką lub kartą kredytową Visa lub MasterCard w sklepie stacjonarnym prowadzonym przez Sprzedającego.
  3. przelewem za pośrednictwem systemu płatności internetowej Payu.

 

§7

Odstąpienie od umowy

 

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. W razie odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a wzajemne świadczenia Klienta będącego Konsumentem i Sprzedającego podlegają zwrotowi.
 2. Odstąpienie przez Klienta będącego konsumentem od umowy wymaga złożenia przez Klienta będącego konsumentem oświadczenia o odstąpieniu od umowy  zgodnego z załącznikiem nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 683). Oświadczenie o odstąpieniu może zostać wysłane mailem na adres: kontakt@armet-kolbuszowa.online lub na piśmie na adres Armet Sp. z o.o., ul. Obrońców Pokoju 15, 36-100 Kolbuszowa. Oświadczenie o odstąpieniu dla swej skuteczności musi zostać wysłane do Sprzedającego przed upływem wskazanego powyżej 14-dniowego terminu.
 3. Klient będący konsumentem ma obowiązek zwrócić towar będący przedmiotem zwrotu w przeciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 4. Zwracany towar należy wysłać na adres: Armet Sp. z o.o., ul. Obrońców Pokoju 15,36-100 Kolbuszowa
 5. Klient będący konsumentem zobligowany jest pokryć bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedającego (tj. koszt odesłania towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, poczty bądź innej instytucji).
 6. W razie odstąpienia od umowy płatności dokonane przez Klienta będącego Konsumentem, w tym koszty dostarczenia towaru, zostaną zwrócone Klientowi będącemu Konsumentem we wskazany przez niego sposób, np. na podany przez Klienta będącego Konsumentem numer rachunku bankowego w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta będącego Konsumentem dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej. W razie nie podania przez Klienta będącego Konsumentem sposobu dokonania zwrotu uiszczonych przez Klienta będącego konsumentem płatności, Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący konsumentem.
 7. Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, tj. nie może nosić śladów użytkowania.
 8. Klient będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Przesyłkę ze zwracanym towarem Klient będący konsumentem obowiązany jest wysłać na swój koszt, Sprzedający nie przyjmuje przesyłek pobraniowych.

 

§8

Procedura reklamacyjna

 

 1. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby oferowany przez sklep internetowy towar był wolny od wad oraz pełnowartościowy. Jednakże gdyby pomimo starań towar posiadał wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego bądź był niezgodny z umową, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Podstawą reklamacji towaru uszkodzonego mechanicznie jest protokół szkody spisany w obecności kuriera lub pracownika Sprzedającego.
 3. Wybrane artykuły dostępne w Sklepie posiadają gwarancję udzieloną przez podmiot udzielający gwarancji (Gwaranta) na warunkach przez niego określonych w dołączonym do artykułu dokumencie gwarancji. W przypadku reklamacji (na podstawie gwarancji) należy skontaktować się bezpośrednio z serwisem wskazanym w dokumencie gwarancji. Zasady związane z postępowaniem reklamacyjnym w takim wypadku będzie określał dokument gwarancji.
 4. Przepisy powyższe nie wyłączają możliwości dochodzenia na zasadach ogólnych roszczeń z tytułu rękojmi przeciwko Sprzedającemu.
 5. Zgłoszenie reklamacji należy wysłać na adres: Armet Sp. z o.o., ul. Obrońców Pokoju 15,36-100 Kolbuszowa lub pocztą elektroniczną na adres: reklamacje@armet-kolbuszowa.online
 6. Reklamowany towar należy odesłać na adres: Armet Sp. z o.o., ul. Obrońców Pokoju 15,36-100 Kolbuszowa
 7. Roszczenia reklamacyjne są rozpoznawane na podstawie dowodu zakupu przedstawionego przez Klienta. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy zamieścić oryginał lub skan/zdjęcie dokumentu sprzedaży (faktura lub paragon)
 8. W przypadku braku danych niezbędnych do rozpatrzenia roszczeń dotyczących wadliwego towaru wynikających z rękojmi, Sprzedający niezwłocznie po zapoznaniu się z treścią żądania Klienta, zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie
 9. Sprzedający w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta będącego konsumentem z tytułu rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 10. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedającego niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany towaru lub usunięcia wady towaru Sprzedający zwróci Klientowi należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, lub za zgodą Klienta zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.
 11. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z uzasadnieniem odmowy uwzględnienia reklamacji.
 12. W sytuacji negatywnego rozpatrzenia reklamacji, jak również w przypadku dochodzenia przez Klienta roszczeń, Klient może rozwiązać spór bez udziału sądu powszechnego, korzystając z mediacji lub sądownictwa polubownego. W tym celu należy dostarczyć do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedni wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym.
 13. Klientowi przysługuje prawo do żądania od Sprzedającego doprowadzenia zakupionego asortymentu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę, obniżenie ceny zakupionego towaru, wymianę na nowy lub odstąpienie od umowy w przypadku, gdy wada jest istotna.
 14. Sprzedawca może nie wyrazić zgody na zaproponowany przez kupującego sposób realizacji uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli takowy wybór jest niemożliwy do spełnienia przez sprzedawcę lub wymagałby nadmiernych kosztów w porównaniu z wyborem zaproponowanym przez sprzedawcę.
 15. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta, oraz innych urządzeń peryferyjnych komputera Klienta służących do zapoznania się z ofertą Sklepu, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.
 16. Reklamacji nie podlegają:
  - uszkodzenia mechaniczne (podarcia, obtarcia, obicia itd.) powstałe z przyczyn innych niż wada tkwiąca w towarze,

  - uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania i konserwacji Produktu,
  - uszkodzenia wynikłe z normalnego zużywania się Produktu,
  - uszkodzenie wynikłe z powodu używania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
  - zastrzeżenia  w zakresie wygody towaru, chyba że wynikają z cech towaru, o których istnieniu sklep zapewniał,

 

§9

Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych Klienta sklepu internetowego armet-kolbuszwa.online jest Armet Sp. z o.o. z siedzibą w Kolbuszowej przy ul. Obrońców Pokoju 15, 36-100 Kolbuszowa.
 2. Dane osobowe, podane przez Klienta w związku z rejestracją konta w Sklepie Internetowym lub w związku ze złożeniem zamówienia w Sklepie Internetowym, będą przetwarzane przez Sprzedającego w celu wykonania zawartej umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności w celu niezbędnym do realizacji zamówienia dokonanego w Sklepie Internetowym (na zasadach określonych w niniejszym regulaminie). Podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”).
 3. Dane osobowe Klienta, w zakresie niezbędnym dla dokonania płatności za pośrednictwem systemu płatności Payu, zostaną udostępnione podmiotowi pośredniczącemu w dokonywaniu płatności, PayU S.A. ul. Grunwaldzka 186 60-166 Poznań. W przypadku wybrania przez opcji dostarczania zamówionego Produktu za pośrednictwem firmy kurierskiej, firmie tej - DPD Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-274), przy ul. Mineralnej 15 – zostaną powierzone dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy Produktu, w tym informacje służące komunikacji z Klientem (numer telefonu oraz adres e-mail).
 4. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez Sprzedającego przez czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej w ramach Sklepu Internetowego oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez sprzedającego praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków podatkowych.
 5. Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:
  • sesji Użytkownika,
  • ostatnio oglądanych produktów,
  • oddania głosu w ankiecie.
 6. klientowi przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest usprawiedliwiony interes administratora), prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 7. Dane kontaktowe w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: kontakt@armet-kolbuszowa.online
 8. Bez odrębnej zgody Klienta dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych osobowych
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe wykonanie umowy oraz realizacja złożonego zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (paragonu lub faktury VAT) oraz wysyłki produktów.
 10. Sprzedający dochowuje najwyższej staranności w ochronie danych osobowych oraz prawa do prywatności. Wszystkie wykorzystywane przez Sprzedającego środki ochrony informacji odpowiadają standardom ochrony, o których mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Dane osobowe przesyłane drogą elektroniczną są zabezpieczone za pomocą kryptograficznych środków ochrony danych osobowych (protokół https).

 

§10

Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.04.2020 r.
 2. Regulamin może podlegać okresowo zmianom, przy czym data wejścia w życie zmian zostanie wskazana na stronie Sklepu Internetowego. Zmieniony Regulamin będzie miał zastosowanie do zamówień złożonych od dnia wejścia w życie zmian, z zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin zostanie udostępniony na stronie Sklepu Internetowego w sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmienionym Regulaminem w sposób równie przystępny, jak w przypadku aktualnego Regulaminu oraz z zastrzeżeniem, że Klient potwierdzi zapoznanie się i akceptację zmienionego Regulaminu przed złożeniem zamówienia, dla którego taki zmieniony Regulamin znajdzie zastosowanie. Zmiana Regulaminu nie wywiera jakiegokolwiek wpływu na zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu oraz umowy zawarte na podstawie takich zamówień.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.
 5. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
 6. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowany będzie przepis prawa najbardziej zbliżony w zakresie celu, któremu ma służyć do postanowienia uznanego za nieważne i całego niniejszego Regulaminu.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta.

 

 

 

 

________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl